VII - IV
V - VI
10 - 23 val.
10 - 01 val.

Privatumo politika

Foodout.lt PRIVATUMO TAISYKLĖS:

1. Foodout.lt Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Pirkėjui naudojantis foodout.lt siūlomomis maisto užsakymo Paslaugomis.

2. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Foodout.lt Pirkėjų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.

3. Pirkėjas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis.

4. Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu portale foodout.lt. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Pirkėjai informuojami naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant foodout.lt.

5. Pirkėjas gali įsigyti maisto užsakymo paslaugą prisiregistravęs prie Foodout.lt sistemos, taip pat neatlikęs registracijos. Iš registracijos neatlikusio Pirkėjo reikalaujama pateikti šiuos asmens duomenis – vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, pristatymo adresą. Pirkėjas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą.

6. Asmenys, norintys registruotis Foodout.lt , privalo pateikti savo elektroninį pašto adresą ir sugalvotą Slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra. Paskyroje Pirkėjas pats suveda savo duomenis – vardą, pavardę, el.pašto adresą, telefono numerį bei pristatymo adresą, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Pirkėjui suteikiamas Vartotojo ID. Pirkėjas gali bet kuriuo metu:

6.1. koreguoti ir/ar pildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas Pirkėjas;

6.2. kreiptis į Foodout.lt elektroninio pašto adresu pagalba@foodout.lt dėl Paskyros panaikinimo.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

7. Pirkėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas Foodout.lt būtų tvarkomi veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

„Sutinku, kad mano vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir IP adresą Foodout.lt tvarkytų veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros tikslais“.

8.  Jei Pirkėjas nepageidauja, kad 7 punkte nurodyti jo Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais, Pirkėjas privalo nežymėti 7 punkte nurodytos varnelės. Jei Pirkėjas po maisto užsakymo paslaugų įsigijimo nepageidauja, kad 7 punkte nurodyti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros ar veiklos analizės tikslais, Pirkėjas turi informuoti elektroniniu paštu: rinkodara@foodout.lt nurodydamas, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių. Elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių siuntimas nutraukiamas tik Pirkėjo aiškiai išvardintais el. pašto adresais ir/arba telefono numeriais. Pateikus prašymą nenaudoti Pirkėjo duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenys pašalinami per 5 darbo dienas.

9. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje fooudout.lt  teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). Pardavėjas taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Pardavėjo veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros  tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins. Nustatoma Asmens duomenų naudotinų Tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo trukmė – 24 mėn. nuo paskutinio duomenų subjekto prisijungimo prie savo paskyros.

10. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

10.1. jei yra Pirkėjo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;

10.2. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;

10.3. Tiesioginės rinkodaros tikslais – Pardavėjo partneriams, tenkinant Privatumo politikos 10.1. punkte įtvirtintą sąlygą bei foodout.lt pasirūpinus rašytiniais Pardavėjo partnerių įsipareigojimais laikytis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų;

10.4. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

10.5. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

11. Pirkėjas turi šias teises:

11.1. pateikęs užklausą Pardavėjui raštu susipažinti su Pardavėjo turimais savo Asmens duomenimis. Informacija Pirkėjui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;

11.2. pateikęs užklausą Pardavėjui raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus. Informacija Pirkėjui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;

11.3. pateikęs prašymą Pardavėjui raštu, elektroninio pašto adresu pagalba@foodout.lt reikalauti panaikinti Paskyrą arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus;

11.4. nesutikdamas su Privatumo politika nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys. Tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti maisto užsakymo paslaugų per foodout.lt;

11.5. Privatumo politikos 7 punkte numatyta tvarka nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais.

12. Paslaugų suteikimo metu Pirkėjo, Foodout.lt darbuotojams – prekes pristačiusiems vairuotojams, pateiktas susipažinti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

13. Pirkėjas sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, nepriklausomai nuo to, ar užsako paslaugas iš foodout.lt  kaip pardavėjo ar iš Pardavėjo Partnerių, bei sutinka, kad jo Asmens duomenys bus perduoti Pardavėjo partneriams.

15. Pardavėjas Asmens duomenis saugo  24 mėn. nuo paskutinio duomenų subjekto prisijungimo prie savo paskyros. Po Paskyros panaikinimo siekiant įgyvendinti Privatumo politikos 21 punkte numatytus reikalavimus, Pirkėjo Asmens duomenys gali būti saugomi Asmens duomenų valdytojo serveryje iki šešių mėnesių, išskyrus Privatumo politikos 21 punkte nurodytus atvejus bei teisėtus teisėsaugos institucijų reikalavimus juos saugoti.

16. Pardavėjas vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys foodout.lt būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

17. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Visi Pirkėjų Slaptažodžiai yra koduojami. Prie serverių, kurie susiję su Asmens duomenimis gali prisijungti tik Asmens duomenų valdytojo įgalioti asmenys ir tik per saugų sertifikatą, kuris papildomai apsaugotas slaptažodžiu.

18. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie foodout.lt Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Pardavėją.

19. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo Asmens duomenis Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina pagal foodout.lt vykdomos veiklos ypatumus, jeigu Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu Pardavėjas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, ar jeigu Pardavėjas yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Taisyklių pažeidimus ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

20. Bet kokį prašymą ar  nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu vienu iš šių būdų: 1) įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą Pardavėjui tiesiogiai adresu Žemaitės g. 21, Vilnius, 2) išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu pagalba@foodout.lt iš Privatumo politikos 6 punkte nurodyto savo elektroninio pašto adreso. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Pirkėjo prašymu atsakymas turi būti pateiktas raštu.

21. Administruodamas Foodout.lt ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Administratorius gali naudoti Pirkėjų IP adresus.

ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS

22. Pirkėjas suteikia teisę Foodout.lt rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Foodout.lt dokumentuose.

23. Sutikimo rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. Foodout.lt iš Pirkėjo gavęs tokį pranešimą elektroniniu paštu ar kitais Privatumo politikoje numatytais būdais per 5 darbo dienas sustabdo Pirkėjo Asmens duomenų tvarkymą ir panaikina jo Paskyrą, tačiau tai nereiškia, kad foodout.lt turi ištrinti iš serverio/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi teisėtą pagrindą juos saugoti, ypač kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, ginti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

24. Jeigu Foodout.lt abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

25. Įgyvendindamas aukščiau minėtas teises Pirkėjas gali kreiptis į Foodout.lt elektroninio pašto adresu pagalba@foodout.lt.

V. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS

26. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės maisto užsakymo į namus ar biurą paslaugos portale Foodout.lt , į Pirkėjo kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašyti Slapukai. [Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio foodout.lt portalo lankytojo atpažinimui, informacijos apie užsakymus įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, portalo Foodout.lt lankomumo statistikos rinkimui.] Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (Slapukus) Pardavėjas ar jo Partneriai įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus Slapukus. Pirkėjas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros portalo foodout.lt funkcijos jam gali neveikti. Pirkėjas asmeniškai turi pasidomėti, kokius Slapukus naudoja Pardavėjo Partneriai.

27. Ši Privatumo politika įsigalioja 2015 m. vasario 2 d. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus bus informuojama šioje Privatumo politikoje numatyta tvarka.

Foodout.lt tavo kišenėje!

Užsisakyk maisto į namus ar biurą per iPhone arba Android telefonus. Atsisiųsk nemokamą aplikaciją!.