VII - IV
V - VI
10 - 23 val.
10 - 01 val.

Verslo klientų pirkimo taisyklės

1. SUTARTIES OBJEKTAS

PARDAVĖJAS įsipareigoja perduoti PIRKĖJO nuosavybėn PIRKĖJO užsakytą produkciją, o PIRKĖJAS –  už ją apmokėti. PIRKĖJAS pilnai atsako už produkciją nuo jų priėmimo iš PARDAVĖJO dienos. Atsitiktinio produkcijos žuvimo ar jos vertės sumažėjimo rizika pereina PIRKĖJUI kartu su perduodama produkcija nuo jos perdavimo PIRKĖJUI momento.

 

2. PRODUKCIJOS UŽSAKYMAS IR ATSIĖMIMAS

PIRKĖJAS pateikia PARDAVĖJUI užsakymą info@foodout.lt. nurodo užsakymo parametrus, pateiktus Priede Nr.2 p.4, jo atlikimo terminą, pristatymo vietą, bei įmonės pavadinimą ir atsakingą asmenį, kuris priims pristatytą užsakymą.

PARDAVĖJAS, priėmęs užsakymą,  įtraukia jį į savo registrą bei pradeda jį vykdyti.

Užsakytą produkciją PIRKĖJAS atsiima vadovaujantis 1995 05 12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 681 patvirtintomis prekių priėmimo – perdavimo taisyklėmis.

 

3. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

PARDAVĖJAS įsipareigoja pateikti PIRKĖJUI produkciją nurodytu adresu/-ais pagal PIRKĖJO telefonu/internetu pateiktą užsakymą.

PARDAVĖJAS turi teisę nutraukti pasirašytą sutartį raštu įspėjęs PIRKĖJĄ prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki sutarties nutraukimo.

PARDAVĖJAS įsipareigoja suteikti PIRKĖJUI nuolaidą nuo kainoraščio (meniu) patiekalams nedalyvaujantiems akcijose, užsisakant maistą iš visų su PARDAVĖJO logistika dirbančių restoranų. Nuolaidos dydis priklauso nuo išleidžiamos mėnesio sumos. Nuolaidos netaikomos akcijose esančioms  prekėms. 

Iki produkcijos gavimo dokumento pasirašymo rizika dėl atsitiktinio produkcijos žuvimo, sugedimo ar pablogėjimo tenka PARDAVĖJUI.

PARDAVĖJAS turi teisę reikalauti, kad PIRKĖJAS sumokėtų kainą, taip pat pareikalauti atlyginti nuostolius jeigu PIRKĖJAS, pažeisdamas sutartį, atsisako atsiimti užsakytą produkciją arba sumokėti už ją nustatytą kainą.

PARDAVĖJAS privalo pateikti PIRKĖJUI apmokėti sąskaitas, laikydamasis šioje sutartyje nustatytų terminų.

 

4. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

PIRKĖJAS įsipareigoja sutarties 5 dalyje nustatyta tvarka ir terminais atsiskaityti su PARDAVĖJU už pateiktą produkciją.

PIRKĖJAS turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu PARDAVĖJAS, pažeisdamas sutartį, neperduoda PIRKĖJUI užsakytos produkcijos.

Nuo produkcijos gavimo dokumento pasirašymo visa atsakomybė visa apimtimi dėl galimo nuostolio ar žalos atsiradimo gautai produkcijai (praradimo, vagystės ir kt., nepriklausomai,  kas nuo to kaltas)  tenka PIRKĖJUI.

Tuo atveju, jeigu PIRKĖJAS turės pretenzijų PARDAVĖJO pateiktai produkcijai, PIRKĖJAS įsipareigoja nepriimti nekokybiškos produkcijos iš vairuotojo ir nedelsiant informuoti apie tai atsakingą PARDAVĖJO asmenį el. paštu: info@foodout.lt arba tel. nr. +370 698 555 44. Šiuo atveju nekokybiška produkcija suprantama kaip PARDAVĖJO įvykdytas PIRKĖJUI ne tas užsakymas. Jeigu PIRKĖJAS priėmė produkciją ir tik vėliau (produkcijos vartojimo metu) pastebėjo, kad produkcija yra nekokybiška (maistas sugedęs, blogas kvapas), PIRKĖJAS įsipareigoja per 1 (vieną) valandą nuo produkcijos gavimo momento aukščiau nurodytu telefonu informuoti atsakingą PARDAVĖJO asmenį ir laikyti  nekokybišką produkciją iki tol, kol ją paims įvertinimui PARDAVĖJO atsakingas asmuo. Vėliau pretenzijos iš PIRKĖJO nepriimamos.

 

5. ATSISKAITYMŲ TVARKA

Atsiskaitymai vykdomi laikantis galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų. Atsiskaitymai vykdomi mokant pavedimu į įmonės sąskaitą arba grynais pinigais įmonės kasoje. Perskaičiavimai į kitos rūšies valiutą vykdomi pagal Lietuvos Banko nustatytą oficialų kursą, galiojusį dieną prieš atsiskaitomąją.

Po prekių gavimo dokumento pasirašymo PIRKĖJAS apmokėjimą už atsiimtą produkciją vykdo nepriklausomai nuo perduotos produkcijos būklės ir naudojimo (vagystės,  sunaikinimas,  praradimas ir kt.).

PARDAVĖJAS iki einamojo mėnesio 5 (penktos) dienos pateikia PIRKĖJUI el. paštu  PVM sąskaitą-faktūrą už suteiktas paslaugas, per praėjusį mėnesį. PVM sąskaita-faktūra laikoma atsiskaitymo tarp abiejų šalių pagrindu. PVM sąskaitoje-faktūroje PARDAVĖJAS nurodo PIRKĖJO pateiktą PO numerį. PIRKĖJAS  PVM sąskaitą - faktūrą  privalo apmokėti per  7 (septynias)  kalendorines dienas,  nuo jos gavimo dienos.

Už PVM sąskaitų – faktūrų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą atsako PVM sąskaitas – faktūras surašę ir pasirašę asmenys.

PIRKĖJUI laiku neatsiskaičius, PARDAVĖJAS po 3 (trijų) kalendorinių dienų pateikia PIRKĖJUI debeto pavedimą, o PIRKĖJAS įsipareigoja mokėti 0,2 procento dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti kalendorinę dieną.

Kiekviena iš šios sutarties šalių visiškai atsako už savo įsipareigojimų vykdymą ir privalo apmokėti kitai šaliai visus nuostolius, atsiradusius dėl jos kaltės.

 

6. FORCE – MAJEURE

Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui

Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma sutarties įvykdyti, laikina, tai šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką sutarties įvykdymui.

Sutarties neįvykdžiusi šalis privalo pranešti kitai šaliai apie sutarties 6.1. punkte nurodytos aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką sutarties įvykdymui. Jeigu šio pranešimo kita šalis negauna per protingą laiką po to, kai sutarties neįvykdžiusi šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, tai pastaroji šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius.

 

7. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA IR KITOS SĄLYGOS

Šalys susitaria visus ginčus ir nesutarimus, atsiradusius dėl šios sutarties vykdymo, spręsti derybomis.

Neišsprendus ginčų derybomis, ginčai sprendžiami teisminiu keliu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

Visas išlaidas, susijusias su įsiskolinimo išieškojimu, privalo padengti kaltoji šalis.

Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja neterminuotai. Šalis, ketinanti nutraukti sutartį, įsipareigoja raštu pranešti kitai šaliai apie sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

Atsiradus PIRKĖJO nemokumo požymiams, apibendrintiems Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatyme, PARDAVĖJAS turi teisę nedelsiant nutraukti šią sutartį, raštu apie tai informavęs PIRKĖJĄ prieš 2 (dvi) darbo dienas.

Bet kokie šios sutarties pakeitimai ir papildymai galimi tik abipusiu raštišku šalių susitarimu (priedu), kuris yra sudėtinė šios sutarties dalis.

Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš sutarties šalių, ir turi vienodą juridinę galią.

 

 

NAUDOJAMI TERMINAI:

PARDAVĖJAS - FOODOUT.LT;

PIRKĖJAS - Verslo įmonė, norinti lengvatinėmis sąlygomis užsakinėti maistą.

Foodout.lt tavo kišenėje!

Užsisakyk maisto į namus ar biurą per iPhone arba Android telefonus. Atsisiųsk nemokamą aplikaciją!.